Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc ( Nữ nhi tình)

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc ( Nữ nhi tình)


Người mới bắt đầu thổi sáo nên chọn bài này, sáo thổi chọn tông đô C5 hoặc tông sol trầm

Đồ Rê Fa, Sol La Mi Rê Đồ Rê
Fa Sol La, Đô2 Rê2 Fa Sol La Si La
La Đô2 Rê2 Đô2 Rê2, Rề La Sol
Fa Sol La Đô2 Rê Đồ
Rê Mi Sol La Rê Fa
ĐK :
Đô2 Đô2 Rê2 fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2
Đô2 Đô2 Rê2 fa2 Mi2 Rê2 Đô2 La Sol La
La Đô2 Rê2 Đô2 Rê2, Rề La Sol
Fa Sol La Đô2 Rê Đô
Rê Mi Sol La Rê Fa
Lưu ý: