Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc người tình mùa đông

Cảm âm sáo trúc người tình mùa đông

Sáo sol trầm hoặc đô C5

đồ rê fa fa fa sol lá

là đô rê rê fa' rê đô là

lá sol sol sol fa rề đô rê

đồ rê fa fa sol láđồ rê fa fa fa sol lá

là đô rê rê fa' rê đô là

lá sol sol sol fa rề đô rê

fa' mi mi mi rê đồ rêfà sol lá đố la sol fà sol lá

đố la sol fà sol lá mí rê đồ rê

rế đô rế đô rế đô la sol la

đố la sol sol sol fà fà sol láfà sol lá đố la sol fà sol lá

đố la sol fà sol lá mí rê đồ rê

rê đồ rê rê fa' fa' rê là đôđồ rê fa fa fa sol lá

là đô rê rê fa' rê đô là

lá sol sol sol fa rề đô rê

fa' mi fa'-mi rê đồ rê