Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc Tình cây và đất

Cảm âm sáo trúc Tình cây và đất

Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở
Do2 fa2 re2-do do sol sol do fa
cây thiếu đất cây sống sống với ai.
Do fa fa do fa fa re do 
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất
Do sol fa fa re do sol re
cây bám rể sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng.
Re fa re do re sol do re fa

Những con đường trải dài bóng mát
La sol fa sol re do sol do 
những mảnh vườn trái ngọt cây xanh
Re-do sol sol re sol do re do
ôi đẹp làm sao tình cây và đất
Re sol sol re re sol re sol re
đem đếm môi sinh mạch sống cho đời.
Re fa re do sol re sol fa

Trời se duyên nên khiến anh gặp em
Do fa fa fa sol fa
cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh
Fa sol fa re do do sol re sol re
rồi mai đây anh là đất em là cây
Do fa fa fa do sol do fa
vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng
Re fa re do re sol re sol do sol fa