Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc chuyến tàu ly biệt (phim tân dòng sông ly biệt)

Cảm âm sáo trúc chuyến tàu ly biệt (phim tân dòng sông ly biệt)

sol la sol mi rê mi
rê mi Đố xi sol la mi.
rế mi xi Đố xi mi sol
mi sol xi Đố xi mi sol
mi sol xi Đố xi la.
đô đô rế mi sol(sol la sol la mi)
la la sol la Đố (sol la sol la sol) 

Vào bài
sol la sol sol sol mi rê mi rê đô
đô Đố la la la sol mi sol
đô Đố la la la sol mi sol la mi
la mi rê rê mi rê đô rê

sol la sol sol sol mi rê mi rê đô
đô Đố la la la sol la sol mi sol
đô Đố la la la sol mi sol la mi
sol sol la Đố Đố Đố la Rế
 Điệp khúc
sol la Đố Rế Rế Rế Rế Đố Mí
Rế Đố Đố Đố Đố Đố la mi sol
sol sol la Đố Đố Đố la sol Mi Rế Đố
la sol la Đố Đố Đố Đố Đố  la Rế 

sol la Đố Rế Rế Rế Rế  Đố Mí
Rế Đố Đố Đố Đố Đố la mi sol
sol sol la Đố Đố la sol Mi Rê Đố
la sol la Đố Đố Đố la Rế 

Mí Rế Đố Đố Đố Đố Rế Mí la sol
sol sol sol la Đố Rế Rế Đố Đố 
Đệm
sol la mi đô rê đô
đô rê rê mi la sol.
sol la mi đô rê đô
đô rê rê mi.
đô đô rế mi sol (sol la sol la mi)
la la sol la Đố ( sol la sol la sol)
Vào bài: như trên 
Kết
sol la sol mi rê mi
sol la sol mi rê mi