Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc Mùa Đông Không Lạnh

Cảm âm sáo trúc Mùa Đông Không Lạnh


la sol la sol fà sol đố đố
lá sol fà fà lá sol đồ rê
la sol la sol fà sol đố sol
fà so lá sòl là đô rế


rê fá rê đô là đô
sòl la đố lá sol fà đố la
rê fá mi mi rề mi
đồ rê mí fá mi mi fá mi rề

là đồ rê rê rê rê mi fá rề mi rê đồ
sol là đô đô là đô rế đô rế là
là đồ rê rê rê rê mi fá rề mi rê đồ
đô là đô rế mí đồ là sol là rê

là đồ rê rê rê rê mi fá rề mi rê mi
đô đô đô rê mí rê đồ sòl la
là đồ rê rê rê rê mi fá lá sol fà sol
lá sol fà,sól fa mi,rê đồ rê