Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc Ngày Không Em - Ưng Hoàng Phúc

Cảm âm sáo trúc Ngày Không Em - Ưng Hoàng Phúc


Mi Rê Mi Sol La Mi Sol

Sol Sol La Đố Đố Đố Rế Mí Sol La

Sol La La La Sol La Đố Rế Đố Rế Mí Rế Đố

La Đố Đố La Rế


Mí Rế Mí Mí Mí La Đố

La Sol Mí Mí Mí La Xi Đố

La Đố Rế Rế Rế Mí La Sol La Đố Rế Mí La Sol


Mi Rê Mi Sol La Mi Sol

Sol Sol La Đố Đố Đố Rế Mí Sol La

Sol La La La Sol La Đố Rế Đố Rế Mí Rế Đố

La Đố Đố La Rế


Mí Rế Mí Mí Mí La Đố

La Sol Mí Mí Mí La Xi Đố

La Đố Rế Rế Rế Mí La Sol La Đố Rế Rế Đố Mí Rế Đố


Đố Rế Mí Mí Mí Rế Mí Sól Lá Mí

Mí Rế Đố Rế Mí Sól Rế Rế Mí Rế Đố La

La La La Sol La Đố Mí Mí Mí Rế Mí Sol

La Sol La Đố Rế Mí Rế Đố Rế


Đố Rế Mí Mí Mí Rế Mí Sól Lá Mí

Mí Rế Đố Rế Mí Sól Rế Rế Mí Rế Đố La

La La La Sol La Đố Mí Mí Mí Rế Mí Sol Sol Sol Mí Rế Sol La ĐốNhận xét