Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc nàng thơ xứ huế - Thùy chi

 Cảm âm sáo trúc nàng thơ xứ huế - Thùy chi


Bài được thổi theo Tone Đô ( C5)

La do2 re2 re2 do2 la la do2 re2 mi2 re2 (đoạn này láy mi re) sol

Sol la do2 do2 do2 sol la do2

La do2 la sol re la sol

Sol la do2 do2 do2 sol la do2

Sol la mi2 re2 sol2 do2

La do2 re2 re2 do2 la la do2 re2 mi2 re2

Vào bài : 

Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ

Do re sol sol sol sol do re sol

Ngả nghiêng nét đẹp Nàng thơ

Do re sol sol sol sol do re sol

Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?

re2 mi2 mi2 re2 la mi2 re2

Về đây sao nghe đời thảnh thơi

Do re sol sol sol sol do re sol

Dạ thưa ơi thấy thương

Sol la do2 do2 re2 do2

Đong đưa in nét dài có hay

(sol) la la sol la re la sol

Mây bay vương gió trời

Sol sol sol la fa

Thương ai để nhớ

Fa fa do re mi

Xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng

Mi re re sol re do re sol

Này gió kể ai nghe nơi đây lạ thay

Sol la sol la do2 do2 do2 sol la do2

Chuyện nơi đây cánh thiên di mỏng manh

Sol la do2 re2 do2 do2 (sol)la do2

Kìa ai hay Nàng thơ ấy lạc giữa đời

Sol la la sol la do2 re la sol

Này gió đẩy đưa hương sen tóc nàng buông

Sol la do2 re2 do2 do2 (sol)la do2

Nhẹ nhàng thương ai chốn này

Sol la re2 re2 re2 do2

Ngả nghiêng điệu nam ai kể chuyện Nàng thơ

Do2 re2 do2 re2 do2 re sol la re2 

Thương nhớ thương…

Do2 re2 do2Nhận xét