Tin Nổi Bật

Cảm âm Hạ Còn Vương Nắng DatKaa và Kido

Cảm âm sáo trúc song phi

Cảm âm sáo trúc song phi

sáo tone đô hoặc sol trầm hoặc tiêu

Đô đô đô re fa sol la
Sol fa sol la sol re do
La Đô2 đô2 đô2 rê2 đô2 la
Sol fa sol sol sol fa sol la re sol

Đô đô đô re fa sol la
La Đ2 R2 R2 D2 R2 Fa2 la
R2 R2 R2 D2 la sol la sol fa
Rê đồ rê fa sol la sol fa

Fa sol la sol la Đ2 sol
Fa sol la la sol la R2 Đ2
La Đ2 R2 Đ2 R2 Fa2
R2 Đ2 R2 Fa2 R2 La Đ2
(Đk)
Đô re fa R2 Đ2 la Đ2
La sol fa Fa2 R2 Đ2 R2
R2 R2 R2 Đ2 R2 Fa2 la sol la
Sol fa sol la sol re sol

Đô re fa R2 Đ2 la Đ2
La sol fa Fa2 R2 Đ2 R2
R2 R2 R2 Đ2 R2 Fa2 la sol la
Sol fa sol la sol re fa......